18.02.2015 08:53

Kopf des Tages und Rathausstürmung in Windeck 2015

Kategorie: Grunow Tenor News

Mit tief empfundenem Dank an die Redaktion der Rhein-Sieg-Rundschau, meinen Brumm-Schädel als "Kopp des Tages" für die Aschermittwoch-Ausgabe ausersehen zu haben. Vergelt's Gott!

Nein, ganz ehrlich, herzlichen Dank!

Hubert Grunow

-----------------------------------------------------------

Und hier die Rathausrede:

Beim Rathaussturm ordentlich jeknorzt, Presseartikel und Rede

Öffnet externen Link in neuem FensterArtikel im Kölner Stadtanzeiger

Öffnet externen Link in neuem Fensterund im Kölner Wochenspiegel

 ..................................................................................................................

Wäjen der gruueßen Nachfrare, hee ming Red für üch. Löstijen Karneval üch allen ... un loht et düchtig krachen! Windeck, Alaaf!!!

Rede zur Rathausstürmung 2015 …. vom Bürjer Hubäät

 

O Rosendriss, do simm’r widder op Sendung. Hoffentlich geht dat Mikrophon hück – un ihr künnt get verstohn!

Nä, wat hattense letz Johr en Huddel mot d’r Übertrarung, wenn ech noch draan denken… Hat ür mech üvverhaupt jehuurt???

Et ess vielich nur en Sinnbild für dat, wat jeden Daach hee em Rothuus passiert…, han ech mir üvverläät.

Wat kütt dann bin d’n Bürjeren aan?

Wit hee freundlich jeschwatt, oppen un nit drömeröm, jeloren am Eng, datte et och char nit merken sulls, verschlepp irjendwie…

Weren de Bürjer jefördert …oder ieher blockiert, git et hee Iehrlichkeet oder driehen se enem am Eng doch nur de Nas, wann de uss d’r Düür bes?...

Ess dat hee wirklich en Huus für unsereens…oder wit et Zick, dat hee opjerümmt wit?   (Loht mer ald ess jemeinsam probieren, wie et sich aanföhlt:)J

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

Bürjermeester: Bes du och goot drop? … Jo? … Hass du auch Freunde? … Kannste uns die mal zeijen?

Apropos Freundin: Do danken ech d’m Elli van d’r CDU, dat ech hück hee schwätzen däref.

Nä, se hätten et all beschlossen, dat ech widder metmaachen düreft…, sooet et noch.

Na, do kann ech ävver fruh sin…

Em Momang sin ech tatsächlich su wick runger, dat ech jede Einladung aanneehn.

Viellich ess et och, weil ech mech  - als Theolooch – mot Randgruppen beschäftijen?

Stell d’r vüür, wann nit… se hätten mech nit enjeladen…hätt ech doch char nit jewuss, wat ech hück morjen hätt drieven sullen…Am Eng Eerpel schällen, Weisch op de Ling hangen oder et Klo wöschen…Vielich hätt ech mich och nur en d’n Seissel jesatt un en Pief jestupp…un ming Susanne jeärcht…Wat en Verdruss!!!  

Oder ming 185 mails jescheck.

Nä, nä, nä, dofür sin ech jo vill ze vill Kosmopolit…muss de denken. Vüürjester Berlin, jester Kölle, hück morjen noch en Raußel un jetz hee!

Ech han jo en Problem mot d’r Spracheingabe bi mingem neuen Navy (kanste d’r denken, ja jo!). Ävver wie ech am Eng reef: „Dann fahr zur Hölle“ … simm’r hee jelandet.

O Je nä, se hätten et all beschlossen…

Nu besoch d’r dat! … Wer? …hätt ech geern jefroocht…han ech ävver vergaißen… Nä, mer ess d’r Jöngste nit mieh. Ech kann d’r saren!

Et Reptilienjeheens deht jo noch sing Flich, ne Bürjermeester, ävver d’r Kortex, d’r Kortex! Rösich simm’r jo noch, och rattenschärf … nur mer wossen nit mieh woröm, mit wemm un wofür.

Wie et Luffballongs-Inge vüür kuuetem bim Fröhling ze Huuescht en de FEWO enzoch, fung et alles wunderschön vüür: Die Bud, d’n Balkong, d’n Bleck vam Rauhen Hohn en et Ländchen… Et kom sich vüür wie en Monarschin, wie en Blaublood. Itt hatt d’n Üvverblick, der männich eenem fählt.

Doch een Nääch op der Matratz hätt em jereicht. Dat wör jo nit zum Usshalen! Nom Wilfried wör die vüür nem Johr neu jelivvert woren. Die künnt unmööchlich ald duur sin. Dat wör beste Qualität jeweest.

Bürjermeester hess du vielich en Ahnung, wer die des Näächs dermaßen duurjeurjelt het?...Nit? …Het dich de Poletik su motjenooen?... Hattste Panik?... Kamm’r vestohn!...Oder?...Ejal!!

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

 

Nä, se hätten et all beschlossen, dat ech hück hee sin düreft.

De janze Parteienvielfalt…, du Bürjermeester… ding Schranzen och?...Am Eng de Beijeordnete, wa?

Ech kann jo su en dankbarer Mensch sin…, doch dofür han ech hück grad gar kin Luss!

Ech sin nit hee, öm üch noh d’r Muul ze schwaden.

Widderzekäuen wie en Koh, wat üür mir vüürläät.

Ja, sin ech dann verrückt?

Do het ävver d’r een oder andere d’n Karneval nit verstahnen.

Karneval ess Protest. Do drievt mer für drei Daach dat Rejierungsjesocks zom Tempel eruss.

Karneval ess Demokratie, wor Demokratie…wie et noch gar kin hee gov.

Karneval oss Anarschie. Drieß op dat Räjelemang van dännen do!

Loht us en Roh met ürem dommen Verzäll, haalt für drei Daach die Muul!

Ech will nix hüüren, ävver och gar nixen, verstahnen?!

Dat liggt mer doch d’r Kopp nit! Ech sin doch kinnen Ideoloren, ejal für welche Partei nit!...Künnt mer all d’n Kamm blosen… Danke für die Einladung…zo üürer Gravvläjung… zo ürrer Avschaffung.

Mir maachen noh, wat ihr für uss sit (helleft met!): d’n Blötschkopp, d’n Schutzmann Streukoochen, de doof Nuss, en Avjebröhte, d’n Schwadlappen, d’n Naakswächter, de Tronsfunzel, et Schleef-Eder, d’n Dämel, d’n Tütenüggel, d’n Fuulhoof.

Mir veräppelen üch…, hat üür dat nit jewuss?

Mir loofen ald lang nit mieh en Reih un Glied, mir danzen Stippeföttchen vüür ürrer Nas.

Mir brängen us eejene Rejierung mot. Düchtije Lück uss d’m Vullek, Ale un Jonge, Küngd’r och… (Prinzenpaare, Dreijestirne)

Do künnd’r ess luuren…vom Balköngchen.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

 

Nix wit hee nohjeschwatt, dadd’r klar seht! … Hee wit jeknoorzt!

Mir han de Rejierung satt mot üürem lutter Hutz un Ha.

Mir wullen de Philharmonie am Wasserfall für us!!!

Nirjendwo stohn jeschrivven, wie mir jefroocht woren, dat mir Bürjer su vill Geld opbrängen sullten, nur für dat Deel ze meeten.

Ja sit ihr dann noch jescheut em Kopp?!

Wie wunderbar dat Döngen op drei Säulen steht!

Nur wat doochen se? Nixen!

Hadd’r nit jemerekt, dat die een Säule ald lang fuul wor…

Woröm hüürt dann keener van üch op de Bürjer?

Wann et sienoh ze spät ess, jo!

Haalt üür us für doof?

Nä, wat oss dat eemolen en Wuueschtelei!

Wer Avwasser kann, kann och Kultur! Dat weeß du, Bürjermeester.                                                                                                  Lutter Avwasser rejelen, schleet nit nur op d’n Jeruch, dat geht am Eng och noch op d’n Jeschmack.

Sischer: met däm Avwasser… klapp jo ganz goot. Dat mot d’r Kultur ess ävver wohl noch ausbaufähig, wie mer schingt. Do kamm’r sich schlau maachen bei Lüggen, die anscheinend Bescheed wossen.

Domet en kabelmetall nit nur de Eejentümer et Saren han, duur de Bank kunß- un kulturversierte Lück ( … dat sütt mer direk!...aan d’r Opmaachung!...ech sin nit bekifft!! …), Eejentümer, die ald für goot een Drittel bestemmen, wat hee jespieelt wit en d’r Jemeen… un wat nit!..., schickt de Jemeen geern noch – wie jesooet -  en Wiev mot Fachverstand dozo… wullemer ess saren, ne?...  Un dat noch em Ehrenamt, met wievill Üvverstunden!!!

Domet hamm’r drei Drittel, die ze Schloderen su schlau bestemmen, dat mer et nit glöövt un nur de Häng üvver d’m Kopp zesammenschlohn kann.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

Du, Bürjermeester, muss jo rejieren, repräsentieren och, un hess für su Kinkerlitzjen kinnen Kopp… Ävver wat maat dann ding Beijeordnete, de Mutti van d’r CDU?  Sitzt se nit grad widder op däm Flüjel en d’r Schuuel? … un löht de Klassikinteressierten sich eenen uss Waldbröl liienen – für düür Geld!. Billijer, wann der do steht, en d’r Schuuel, un en d’r Paus die Küngder op däm gooden Bechstein klimperen, statt datte bewäächt wit un d’n Bürjeren zur Verfüjung steht, wa?

Oss die Rothuusstürmung hee suwiesu nit vill ze düür, dat du dat schöne Geld nit für get andesch besser bruchen künns, Frau Beijeordnete, wa?  Het d’r Bauhoff doch widder Gott-weeß-wie–lang draan jezimmert un jeschruvt… Luur ess hee, die Verbarrikadierung!          Apropos: De Mutti het sich wirklich vill Verdeenste en d’r touristischen Infrastrukur erworben. Nit aussichtslos, dat se och heedrin noch dozo liert. Et oss am eng widder Kunß un Kultur, Músik och… Et kütt nit alles nur op et Geld aan. Dat oss Koppsaache, un do kamm’r get draan dohn!... Süss de aan mir!... Ming Red‘ wit och immer aanspruchsvoller, wa?! …Ech staunen!...Wat en Format!

Och Papa von d’r SPD wit mer nit duur löstijen Verzäll, Bierchen hee, Schnäppschen do. Also: Lass knacken, Lehmann, checker, amigo! Hau erin! Et ess Tag d’r Arbeit. Lass Taten foljen!

Jetzen sullen de Bürjer draan, neue dritte Säule?!... Nümmer nit hätt eener de Bürjer befroocht –och noh anderthallef Johren nit-, wann et nit su hochnotnüüedig wör. Neue Tön: Jetz oss op eemol alles für de Bürjer, van d’n Bürjeren, duur de Büjer un met d’n Bürjeren – ze Schloderen… Nix duurohnt!

Kannste d’r nur aan d’n Kopp föhlen!

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

Zesammen stohn, noh vürren gohn… Geern! Ävver nit, dat mir Bürjer am Eng all nur Klaköre sin, Statisten am Thejater aan d’r See...Mir wullen en Hauptroll, verstahnen!

Zwei Thejatervereine spellen toll, doch nit am Wasserfall!

Uus Karnevalsvereine han och kin Luss, do ruuede Zahlen ze schrieven…un weren gar nit iiesch jefrocht.

Wievill Künßler hamm’r hee en Windeck, en Reichtom! Nur, wo trädden se nit op?...Am Wasserfall!

Un ech, ech läjen doch kin Summerovendkonzert dohin. Do sin ech jo ald Pleite, bevüür et aanjefangen het. Keen Músiker nitt och nur een Marek mot heem.

Ävver en däm Döngen een Parrrty noh d’r anderen fieren, dofür oss die Hall jedäächt?!  ….  Wie de Hottentotten!!!

(Zum Publikum) Wullt ihr dann zolooßen, dat se die Hall noch kniddereneneen riggen??? Dann rooft jetz: Näää!

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

 (Zum Rathaus) Wamm’r üch schleeßlich fott han, … dann doh‘mir fieren. Unger us!

Un wann die Stroßenlampen immer noch nit brennen, mein Gott, mer wissen jo, dat ihr dat en 100 Johren nit op de Been brängt. Noch nit ess  en paar  lööchten ze looßen.

(Nur een enzije – am Bösch – brennt immer noch, wenn all anderen ze Raußel ussgohn. Die kreien se nit kleen. Die oss wie ech: rejierungsresistent!!! D’r Doktor säät, ech hätt do su en fiese Rejierungsintoleranz)

Sischer: Papier ess jedüllich! ... Schrieven kamm’r ald ess get, Bürjermeester van d’r SPD!.... „Wisst ihr nicht, wer ich bin?“... Doooch, mir wossen, wer de bes!!!...  Do, Do, Do  bes doch der, der, der, der die Pief aanhet!... en d’r Kneipe!

Un ze Lösched brennen de Lämpen Daach un Nääch!

Wull ech ze Schloderen op dat neu Bahnhoffsparkdeck fahren …kinten do!

Un ze Dattefeld däref mer die mestefuhlen Parkbänke nit motreichnen, Bürjermeester. Ech kunn nit op 46 …Aha?!

Oss die Radbröcke van Dreesel eejentlich duur? Oder han de Gröönen ald widder get ze seibelen? … Ech meenen, ech muss glich och ess brüten gohn. Hoffentlich hatt üür für mech en kleen Hüüsjen parat!

Git et noher och widder en Rektalveranstaltung hongendraan? Affter-shooo-Parrrty?...Jo?! (bäh!) Dat üür klor seht: Ech zeejen d’n mingen nit!!!

Do blieven ech och nit lang! Muss mech noch bim Brück se’en looßen … un dann gohn ech leever nom Italiener, Canelloni aißen: Kann ech duur die Loicher wiggerschwätzen. (Finger rund vorm Mund!)

So: Ech glööv, mir geht et jetz wie d’r Pejida: (Zom Rothuus jewandt)

Wit Zick, dadd’r fott kutt. Alle Mann. Die Wiever och.

Für drei Daach: Russ hee!      ---------------------------------

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

Bürjermeester du vürraan.

Russ hee, russ hee, alle Mann erus hee,

mir sin op d’r Bahn!

                 

Es ist für mich immer eine Freude, vor gebildeten, hübschen und fröhlichen Menschen aufzutreten…. Ävver hück wor et och schön!

Dr. Hubert Grunow 2015 copyright ©