06.02.2016 05:44

Rathauserstürmung 2016

Kategorie: Grunow Tenor News
Rede von Dr. Hubert Grunow Karneval in Windeck

Rhein-Sieg-Rundschau, Artikel von Stephan Propach: http://www.rundschau-online.de/karneval-in-rhein-sieg/den-abschied-des-chefs-gefordert-sote

 

Rathausrede 2016

vam Bürjer Hubert uss Raussel

 

Leed (Nessun dorma)

Do sim‘mer Jecke widder hee

un stohn em Rähn bes aan de Knee.

Jo, Jo, mir kunnen doch nit d’m Rot üvverlooßen

us noch zo rejieren op Karneval, Karneval, Karneval

 

Sidd’r widder do? Jo! - Ihr goldijen Schätzjer och?

Nä, wat hadd’r üch all fein opjebritzelt!

Ech sin och widder do… Jo!

Ävver ech dohn nit knoorzen, düss Johr.

Op keene Fall!

Ech denken, dat ech üch Schätzjer am Eng noch all vergraulen dohn …

Ihr sit och esu mild, ihr feinen Damen all, hee…

Oss et üch nit ze kalt?

Nit, dat ür aanfangt ze freesen … aan d’n Föößen.

Dat muss nit sin, o Je nä!

Dann goht ess flöck en et Bürjerbürro.

Do hann se feine wärme Touri-Söckchjer … en rosa für üch, Leevjer,

dadd’r nit früüst… aan üüren fingen, kleenen, söößen Ziehnen.

Goht röö’ich!... Koss nix … die freuen sich do … op üch!

Wat hee stattfünk oss doch all nit esu wichtig - wie üür Jesondheet.

Dat mer nix aan üch draan kütt. Nit?!

 

Ech han en Therapie jemaat…

 

Merkt’r, ech sin düss Johr char nit op Krawall jebüüescht. Gel nä.

Ech sin mild.

Ech sin jo eejentlich och gar kin Wutbürjer.

Ech sin sanneft. Deep en mir. Verstehs?...Du och?…nit?

Wann ech esu sanneft sin, dann fünx du bimmir kin Ecken un kin Kanten, nä.

 

 

Ech meenen, die Therapie het goot aanjeschlaren. Ja, jo!

Fünx du noch een Fitzelchen vom letzten Johr?...Nä! nit!

Ja süss’de!

Mer muss nit knoorzen aan enem Striefen. O Jesus, nää!

Do wor ech - üvver die Johr - doch richtiggehend monothematisch.

Un wer mutt drunger liggen: D’r ärme Bürjermeester!

 

Dat opzehüüren han ech jeliert, do, wo ech wor. Ja sischer dat!

 

Mir dääten se do en Mortal-Therapie verordnen. Jo, Mortal.

Jeder Bestatter versteht dat … Ruhe im Kartong.

Richtije Duuedenköppe dääten se us vüür de Nas stellen,

dat mer drüvver meditieren sullten.

Wie frööer en d’n Klüüesteren de Bröder.

Ess drüvver strichen.

Beföhlen…  Die Köppe.

Erin föhlen …, wo nix mieh oss … nixen … leer!

Kin Jehiens.

Kin Ooren, kin Uueren, kin Nas, kin Schnutte.

Gel nä.

Memento mori!

 

Et Uta Gerhards meent et …un och d’r Schöttes Michael,

der doch grad noch met d’r Kiss vüürbeifuhr

un sischer eenen jepack het…

dat mir dat goot jedooen hätt …

un jetz … donoh …mingen wunderbaren Charakter

noch vill schüüener zor Geltung köhm … wie frööer.

 

Wamm’r su vüürm eejenen Duued steht … oder dat simmeliert

Wullemer ess säjen …

kriss de nen anderen Bleck op et Levven.

Dann süss de üvverall de Vergänglichkeet…

Dann denkste: Su lang oss dat nit mieh…

Also wäwäjen opräjen?

All, die mer hee stohn un tralazen

Dohn dat en 100 Johr  … hee … garantiert nit mieh.

Du nit, ech nit, d’r Präsident nit, de Prinzen un Dreijestierne nit un och uusen „Grööß-Gott-Aujust“ om Balköngchen nit.

 

Passt goot für d’n Karneval, Fast-nacht!

Vüür d’r Faastenzick, ne?

Nit nur Tralazen un Suffen, o nä!

D’n Duued verlaachen, ja jo!

Wie Uuesteren.

Nit jewuss?

Nu hüür!

Wann ech d‘r dat säjen!

 

Also wäwäjen opräjen???

Maat ess all: Hoooooo …un loht ess Luff av. Noch ess!

Deet goot, ne? … Dat beruicht!

Merkt’r? … Wofür noch hengerher stuueßen,

wat suwiesu bal en Eng het?

 

Uusen Majister civvium oss jo en Orjan.-  Nu.

„Eine kleine Weile“… het uusen Herr jesooet…

Dann oss och su en Orjan wie uusen Majister Civvium do ovven …Schnie van jesteren.

All Orjanwalter han dann ussjedeent…

Wofür mich opräjen?

Stells de dir dat vüür, hess de kin Luss mieh am Krawall,

dat oss dann wie Nohträdden…

un dat will mer doch nit… Oder?

Dat deet mer nit!

Leed:

Vor d’m Tod, vor d’m Tod, es gibt ein Leben, ein Leben vor dem Tod

Vüür de en de Kess jehs, hess de hee noch get ze dohn ….

Iiesch dann, dann hess de Zick jenooch, die Zick dich usszerohn …

 

Wat se säjen:

Er däref nit üvver d’n Sunndaach laijen,… dann geht d’r Näxte schnell hengerher.

Et Käuzjen rööft: Quitquit – kumm met!

Et geht em Dreieck!

D’r Duued will en Ursaache han!                               Zeröck

 

 

Wofür mieses Karma sammelen?

Bürjermeester git et in Deutschland ald zick d’m Mittelalter … also wat sull dat?

„Alles hat seine Zeit“, schrieven se en d’r Bibel.

En Zick jewählt ze weren, en Zick ze rejieren, en Zick, sich en gooden Namen ze maachen, en Zick, dän op et Spiiel ze setzen, en Zick ze verstohn, en Zick avzedanken.

En Zick neu aanzefangen … woandesch.

Nu, wat willste maachen. Mir sin all Minsche … Du, ech …un d’r Bürjermeester.

Vüür‘m Herrjott simmir glich.

Mir kunnen et all … gruueß un kleen … stärek un schwach … jerödig un unjerödig.

Wo kin Hoffnung mieh waaßen kann, muss et eben de Erkenntnis dohn!

Koppsaache, saren ech jo!

 

Spürd’r wie schüüen sanneft ech sin? … Ne? … Ganz andesch wie noch letz Johr?!?!

Dat deet die Mortal-Therapie. Kann ech nur empfehlen.

 

Hann us zom Schluss en d’n Sarch jeläät

un in en Gravv jesenkt,

wie et dann oss… Deckel oppen!

Do het sich männiches metbeerdigt. Kann ech dir flüsteren…

Do gohn dir die Ööjelcher op…Hand drop…

Wieß Hemdchen aan, de Decke üvver, 2m Eerd de Sickten huh…

Ruhe sanneft!

De Würem reckten ald de Köppe…Neuzujang…lecker, hm…

Ja, jefiffen…

Nä, dat Gravv bliff noch oppen.

Oss jo nur Therapie … su dohn als wie!

 

Ävver do han ech en janz ander Instellung kreien. Kannste dir denken.

Ze Huuescht säjen se lutter: Solang se mich nit op d’n Hunkskiiechhoff noh Helepenstell dohn… oss alles egal.

 

Däwäjen verzällen ech üch jetz och nur noch en kleen Tourijeschichte passend zom Wedder, un dann maachen ech mich vom Acker.

Halt! Ür hatt doch sischer all van däm dollen Booch un däm Fillem „Feuchtjebiete“ jehuurt

Oder’en ald im Kinno jesehen („Da packt mich der Ekel“, Marcel Reich Ranicki).

Ja wamm’r Probleme met su Körpersäften het, get verschaamt oss…

Kennemer hee om Land nit! Wat?...Per aftera ad astra?...Met Exkrementen kenne mer us uss, nit?!

Rucht‘r noch et Plumpsklo???  Zeeht ess deep die goode Luff en! Kütt et? Mein lieber Herein!

Jedefalls wahnt de berühmte Autorin ze Dattefeld aan d’r See (och widder Feuchtjebiet!) … Hüür zoo!!!

Jeschichte:

Et wör Summer. En riche Töös will en et Windecker Ländchen reesen. Se däät ärich geern en d’n Dattefelder „Fööchtjebieten“ ungerkunn, schrivv se op de Jemeen. Se hätt vill dovan jehuurt un wör jetz ald raderdoll, wann se dat Woort nur hüürt: Fööchtjebiete! De Kiieschen wören‘r ald naaß vüür Luss, un se däät sich op einijes jefass maachen, wie et em Booch jeschrivven wör.

(Nu hüür mer die Ziggen!)

Et wor Dienst-Tag (jehuurt?), Dinstaach, 11 Uhr, un d’r Bürjermeester, aan dän se ihr Fax direck schrivv, wor grad en d’r Mukkibud bim Zappelen. Weil sich op d’r Jemeen keener usskannt mot dän „Dattefelder Fööchtjebieten“ un och nit eener jemols jescheute Literatur jeläsen hatt …üvver su Saachen, gofen se en Kopie van der Aanfrooch wigger aan eenen van innen, der et wissen muss.

Iiev hä dän Schriiv entziffert hatt, wor get Zick verjangen. Et wor sienoh halver drei, am Nummetaach, un d’r Bürjermeester wor grad widder om Ampt un vam Aißen zeröck. Noh däm ganzen Trääning hatte Holl bes unger de Ärem, kamm’r verstohn. Weil’e ävver iiesch öm halver zehn duur Hoppengaden op de Ärbeet jefahren wör, gloovt d’r Linnartz, datt su eener für su en Posten üvverhoup kin Berechtijung hätt…, wat natürlich nit stemmt!

Jedefalls rattert Punkt halver drei dat Fax em Vüürzimmer vam „Balköngches Chris“. Die riche Töös froocht noh, ov et en dän Fööchtjebieten och Jacuzzi gööv. Dat wör ihr doch esu wichtig!

Nu wor d’r Stöcker op d’r Jemeen d’r Eenzije, der sich usskennt met Burchvullek, Baronen un lutter su richen Öösteren.

Em Namen vam Bürjermeester!!!, schrivv uusen Stefan an die ale, riche un fööchte Töös zeröck:

Werte Jeheimrätin,

natürlich sin Si in jefleechter Atmosfäre unserer Feuchtjebiete herzlich willkommen. Mir tuuen nix unterlassen, öm Innen dän Aufenthalt aan d’r See su reizvoll wie mööchlich zo jestalten. Su kutt Ür glich nevver berühmter Autorin ze wahnen, en enem exquisitten Zirkuswaren, wo Ür des Näächs - un vammir uss och am hellichten Daach – Ür Lachse sprüngen looßen, Frellen bießen oder d’n een oder anderen Ool dressieren kunnt. Schmicken, Kloppstöcke un Handschellen dofür orjanisieren ech van d‘r Polizei. Dat wit Innen jefallen! … Un noh Mostenbrööh rücht et en allen Ecken! Dofür sorjen ech persönlich!   Apropos Jacuzzi: Ür Avjang …ess Innen - jenau wie mir - jarantiert!!!

Mot fööchten Gröößen,

Ür Bürjermeester

 

 

2015: http://www.grunow-tenor.de/aktuelles/aktuelles-im-detail/?tx_ttnews

2014: http://www.rundschau-online.de/rhein-sieg/rathaussturm-folie-hielt-jecken-nicht-stand